SRWPiO - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice - prowadzimy "MAŁE PRZEDSZKOLE" w Podcierniu
  STATUT Punktu Przedszkolnego
 

 

STATUT

 

NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

Małe Przedszkole” w Podcierniu

 


 

 

I. NAZWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I MIEJSCE JEGO PROWADZENIA

 


 

 

1. Przedszkole niepubliczne „Małe Przedszkole" prowadzone jest w formie PUNKTU przedszkolnego, zwanego dalej „PUNKTEM". Adres: Podciernie 182, 05-319 Cegłów.

 

2. Ustalona nazwa przedszkola, brzmi:

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole", Podciernie 182, 05-319 Cegłów.

 

3. Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” jest niepublicznym punktem przedszkolnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

4. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice, z siedzibą w Podcierniu 182, 05-319 Cegłów.

 


 

 

II. CELE I ZADANIA PUNKTU

 


 

 

1. Nadrzędnym celem „punktu" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

 

2. Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez MEN.

 

3. W szczególności celem Punktu jest:

 

a) objęcie opieką dzieci od 2,5 (w szczególnych przypadkach) do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,

 

b) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

 

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

 

d) przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej,

 

e)zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem Punktu w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

 

f) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców,

 

4. Zadania Punktu są realizowane w szczególności przez:

 

a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

 

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

 

c) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

 

d) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

 

e) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodziny dziecka, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

 

f) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,

 

g) umożliwienie dzieciom 5-letnim rocznego przygotowania w przedszkolu.

 


 

 

III. ORGANIZACJA PUNKTU

 


 

 

1. Punkt funkcjonuje przez cały tydzień.

 

2. Punkt jest czynny 8 godzin dziennie ( od 7:00 do godziny 15.00).

 

3. Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 (w szczególnych przypadkach) do 5lat.

 

4. Zajęcia wychowania przedszkolnego w Punkcie prowadzone są w grupie liczącej od 3 do 25 dzieci.

 

5. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 25 godzin.

 

6. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela.

 

7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.

 

8. Punkt może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

 


 

 

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA W PUNKCIE

 


 

 

1. Termin rekrutacji na dany rok określa organ prowadzący w porozumieniu z nauczycielem. Zgłoszenia do Punktu będą przyjmowane w miesiącach marzec – czerwiec danego roku. W miarę wolnych miejsc nabór będzie trwał cały rok.

 

2. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia i zgłaszają się z dzieckiem do Punktu.

 

3. Pierwszeństwo mają dzieci 5 – letnie z Podciernia i Okolic oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających, następnie dzieci 4; 3; 2,5 letnie (w szczególnych przypadkach).

 

4. Dwa tygodnie po zakończeniu terminu zgłoszeń, lista dzieci przyjętych do Punktu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej. W ciągu roku rodzice będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub listownie.

 

5. W trakcie przyjmowania kart zgłoszeń będzie przeprowadzany rejestr wniosków.

 

6. Rodzice dzieci przyjętych do Punktu zobowiązani są do zapoznania się ze statutem placówki, podpisaniu umowy oraz wpłacie wpisowego.

 


 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PUNKTU

 


 

 

1. Dzieci mają prawo do:

 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

 

2. Rodzice mają prawo do:

 

a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którymi zapoznawani są na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,

 

b) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

 

- uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,

 

- zaznajamianie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

 

- udostępnianie teczki prac plastycznych dziecka,

 

- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

3. Przedszkole oczekuje od rodziców:

 

a) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka ,

 

b) terminowego regulowania opłat,

 

c) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

 

d) kultury zachowań w rożnych sytuacjach na terenie placówki.

 

4. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

 

a) zebrania rodziców organizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

 

b) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,

 

c) zajęcia adaptacyjne,

 

d) zajęcia pokazowe okolicznościowe,

 

e) wspólne imprezy dla dzieci i ich rodziny,

 

f) redagowanie tablicy informacyjnej dla rodziców,

 

g) wystawy prac dziecięcych,

 

h) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych,

 

i) zapewnienie możliwości indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

 

5. W Punkcie nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

 

6. Wychowankowie Punktu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku pobytu dziecka w Punkcie oraz opłaty comiesięczne wg zawartej umowy świadczenia usług przedszkolnych.

 

8. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Punktu przyjmuje się dzieci zdrowe.

 

9. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu w przypadku, gdy:

 

a) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela,

 

b) pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe, oraz kiedy zagraża innym chorobami pasożytniczymi,

 

c) informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą,

 

d) dziecko notorycznie jest nie przyprowadzane do Punktu oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka przez ponad 10 dni,

 

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych,

 

f) pomimo chęci porozumienia ze strony organu prowadzącego nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicem/opiekunem,

 

g) będą nieprzestrzegane warunki umowy usług przedszkolnych.

 


 

 

VI. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

1. Skargi i wnioski dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka, organizacji pracy Punku, jakości świadczonych usług przez Punkt przyjmuje organ prowadzący w formie pisemnej.

 

2. Organ prowadzący potwierdza wniesienie skargi lub wniosku złożonego osobiście w biurze.

 

3. Skargi lub wnioski nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

 

4. Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z punktem V niniejszego statutu.

 

5. Rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków następuje na piśmie i zostaje przesłane do nadawcy za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru w ciągu 30 dni (decyduje data stempla pocztowego).

 


 

 

VII. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ

 


 

 

1. Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w Punkcie i na terenie, oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.

 

2. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednia opiekę nad dzieckiem.

 

3. Podczas zajęć poza Punktem, nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę (1 osoba starsza na 10 wychowanków).

 


 

 


 

 

VIII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIE Z NICH PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW/LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

 


 

 

1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu.

 

2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

3. Dziecko przyprowadzane do Punktu musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej (nauczycielowi lub pomocy nauczyciela).

 

4. W chwili, gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

 


 

 

IX. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 


 

 

1. W Punkcie mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe bezpłatne lub opłacane przez rodziców. Na takie zajęcia rodzic wyraża pisemną zgodę.

 

2. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców nauczyciel.

 


 

 

X. TERMINY PRZERW PRACY W PUNKCIE.

 


 

 

1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się l września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

2. Punkt funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy , jednego tygodnia ferii zimowych, sześciu tygodni wakacji oraz dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami.

 


 

 

XI. ZAKRES ZADAŃ

 


 

 

Organu prowadzącego Punkt

 

1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice prowadzący Punkt jest pracodawcą dla zatrudnionych w Punkcie przedszkolnym nauczycieli, dyrektora i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli, dyrektora i pracowników niebędących nauczycielami,

 

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszystkim zatrudnionym,

 

c) dysponowania środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie punktu przedszkolnego,

 

d) organizacji i nadzoru obsługi administracyjno-gospodarczej.

 

2. Przestrzega praw dziecka.

 


 

 

Nauczyciela prowadzącego zajęcia w Punkcie

 

1. Współdziała z rodzicami/ opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

2. Korzysta z pomocy rodziców/ opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;

 

3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom/ opiekunom w zakresie pracy z dziećmi w tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami.

 

4. Zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

 

5. Przygotowuje wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.

 

6. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo -dydaktycznej poprzez:

 

a) realizacje programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Punkcie,

 

b) planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość,

 

c) informuje o postępach i problemach dzieci rodziców/ opiekunów.

 

7. Zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:

 

a) uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Punkcie;

 

b) reagowanie na wszelkie, nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty,

 

d) wytwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

 

8. Przestrzega praw wychowanków.

 

9. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

 


 

 

Dyrektora Punktu Przedszkolnego

 

Dyrektor punktu przedszkolnego sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:

 

1. Prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli.

 

2. Dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.Gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.

 

6.Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:

 

7. Przestrzega i nadzoruje przestrzeganie praw dziecka przez personel punktu.

 


 

 

XII. PUNKT UDZIELA DZIECIOM

 


 

 

1. Pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:

 

a) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 

b) kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne,

 

c) organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.

 

2. W Punkcie nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych, należy to do obowiązków rodziców/ opiekunów.

 


 

 

XIII. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 


 

 

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Punktu.

 

2. W dzienniku zajęć Punktu wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

 

3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Punktu przeprowadzanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym dniu.

 


 

 

XIV. SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

 


 

 

1. Środki finansowe na działalność Punktu pochodzą z:

 

a) dotacji z budżetu gminy,

 

b) opłat rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego - czesne,

 

c) środków pozyskiwanych z funduszy unijnych,

 

d) darowizn sponsorów na rzecz organu prowadzącego,

 

e) środków przeznaczonych na działalność Punktu Przedszkolnego przez organ prowadzący.

 


 

 

2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci ustala organ prowadzący.

 


 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


 

 

1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Organizacja Wychowania Punktu Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu, dzieci, nauczyciela, dyrektora, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.

 

3. Organizacja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r.

 


 

 

Organ Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice.

 

Nauczyciel Punktu Przedszkolnego: pani Agnieszka Cegiełka.

 

Dyrektorem pełniącym nadzór pedagogiczny nad nauczycielami Punktu Przedszkolnego jest pani Krystyna Wołkowiecka.

 


 

 


 

 

Data ustalenia Projektu Organizacji Punktu Wychowania Przedszkolnego 18.09.2009r.

 

Projekt poprawiony w dn 08.12.2010r. ( zmiana siedziby stowarzyszenia –organu prowadzącego, nauczyciela, środków finansowania, zakres zdań stowarzyszenia i dyrektora).

 

Projekt poprawiony w dn 11.07.2011r. ( zmiana godzin otwarcia punktu).

 

Projekt poprawiony w dniu 31.08.2012r. ( zmiana nauczyciela i dyrektora zatrudnionego w punkcie).

 

Projekt z dniem 1 sierpnia 2013r. otrzymuje nazwę STATUT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „Małe Przedszkole” w Podcierniu oraz zostaje zaktualizowany.

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
stan do lipca 2013ORGANIZACJA WYCHOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

W PODCIERNIU GM. CEGŁÓW
 
 
I. NAZWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I MIEJSCE JEGO PROWADZENIA:
 
1. Przedszkole niepubliczne „Małe Przedszkole" prowadzone jest w formie PUNKTU przedszkolnego, zwanego dalej „PUNKTEM". Prowadzony jest w budynku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podcierniu. Adres: Podciernie 182, 05-319 Cegłów
2. Ustalona nazwa przedszkola, brzmi:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole", Podciernie 182, 05-319 Cegłów
3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice, z siedzibą w Podcierniu 26, 05-319 Cegłów
 
II. CELE I ZADANIA PUNKTU:
 
1. Nadrzędnym celem „punktu" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.
2. Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez MEN.
3. W szczególności celem Punktu jest:
- objęcie opieką dzieci od 2,5 (w szczególnych przypadkach) do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,
- przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej,
- zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem Punktu w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców,
4. Zadania Punktu są realizowane w szczególności przez:
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
- rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
- korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodziny dziecka, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
- prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
- umożliwienie dzieciom 5-letnim do rocznego przygotowania w przedszkolu.
 
III. ORGANIZACJA PUNKTU.
 
1. Punkt funkcjonuje przez cały tydzień.
2. Punkt jest czynny 8 godzin dziennie ( od 8:00 do godziny 16).
3. Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 (w szczególnych przypadkach) do 5lat.
4. Zajęcia wychowania przedszkolnego w Punkcie prowadzone są w grupie liczącej od 3 do 25 dzieci.
5. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 25 godzin.
6. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela.
7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.
8. Punkt może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 
IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA W PUNKCIE.
 
1. Termin rekrutacji na dany rok określa nauczyciel w porozumieniu z organem prowadzącym. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do Punktu od kwietnia do końca czerwca danego roku.
2. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia i zgłaszają się z dzieckiem do Punktu.
3. Pierwszeństwo mają dzieci 5 – letnie ze wsi Podciernie, Stawek, Kuflew, Huta Kuflewska, Podskwarne, Wola Stanisławowska, Mała Wieś oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających, następnie dzieci 4; 3; 2,5 (w szczególnych przypadkach) letnie z ww. wsi.
4. W przypadku wolnych miejsc do przedszkola można przyjąć dzieci z sąsiednich wsi.
5. Dwa tygodnie po zakończeniu terminu zgłoszeń, lista dzieci przyjętych do Punktu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej. W ciągu roku rodzice będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub listownie.
6. W trakcie przyjmowania kart zgłoszeń będzie przeprowadzany rejestr wniosków.
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PUNKTU.
 
1. Dzieci mają prawo do:
- właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- ochrona przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,
2. W Punkcie nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
3. Wychowankowie Punktu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku pobytu dziecka w Punkcie.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Punktu przyjmuje się dzieci zdrowe.
6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu w przypadku, gdy:
a) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela,
b) pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe, oraz kiedy zagraża innym chorobami pasożytniczymi,
c) informacje podane z karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawda,
d) dziecko notorycznie jest nie przyprowadzane do Punktu oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 10 dni,
e) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.
 
VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ.
 
1) Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w Punkcie i na terenie, oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.
2. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednia opiekę nad dzieckiem.
3. Podczas zajęć poza Punktem, nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę (1 osoba starsza na 10 wychowanków)
 
 
VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIE Z NICH PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW/LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO.
 
1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu.
2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
3. Dziecko przyprowadzane do Punktu musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej (nauczycielowi lub pomocy nauczyciela).
4. W chwili, gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 
 
 
VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
 
1. W Punkcie mogą być prowadzone zajęcia specjalistyczne (logopeda, psycholog) i dodatkowe (rytmika, religia, gimnastyka, plastyka, zajęcia matematyczne, język angielski) bezpłatne lub opłacane przez rodziców. Na takie zajęcia rodzic wyraża pisemna zgodę.
2. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców nauczyciel.
 
 
 
IX. TERMINY PRZERW PRACY W PUNKCIE.
 
1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się l września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Punkt czynny jest cały rok, przez 5 dni w tygodniu, wolny jest jeden tydzień ferii i jeden miesiąc wakacji.
 
 
 
X. ZAKRES ZADAŃ
 
ORGANU PROWADZĄCEGO PUNKT
 
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice prowadzący punkt przedszkolny jest pracodawcą dla zatrudnionych w punkcie przedszkolnym nauczycieli, dyrektora i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli, dyrektora i pracowników niebędących nauczycielami,
b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszystkim zatrudnionym,
c) dysponowania środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie punktu przedszkolnego,
d) organizacji i nadzoru obsługi administracyjno-gospodarczej.
 
 
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W PUNKCIE:
 
1. Współdziała z rodzicami/ opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2. Korzysta z pomocy rodziców/ opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom/ opiekunom w zakresie pracy z dziećmi w tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami.
4. Zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.
5. Przygotowuje wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.
6. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo -dydaktycznej poprzez:
- realizacje programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Punkcie,
- planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość,
- informuje o postępach i problemach dzieci rodziców/ opiekunów
7. Zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:
- uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Punkcie;
- reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty,
- wytwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.
8. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.
 
DYREKTORA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 
Dyrektor punktu przedszkolnego sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:
1. Prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli.
2. Dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.
6.Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:
 
 
XI. PUNKT UDZIELA DZIECIOM.
 
1. Pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
- udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
- kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne,
- organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.
2. W Punkcie nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych, należy to do obowiązków rodziców/ opiekunów.
 
 
XII. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ.
 
1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Punktu.
2. W dzienniku zajęć Punktu wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Punktu przeprowadzanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym dniu.
 
 
 
XIII. SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ.
 
1. Środki finansowe na działalność Punktu pochodzą z:
- dotacji z budżetu gminy,
- darów ludzi dobrego serca
- opłat rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do Punktu,
- darowizn sponsorów na rzecz Punktu,
- z fundacji
-projektów unijnych
Środki przeznaczone są na działalność Punktu przez Organ Prowadzący
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci ustalana jest przez Organ Prowadzący w porozumieniu z rodzicami, opiekunami.
3. Prowadzenie Punktu ma charakter prowadzenia działalności oświatowo- wychowawczej.
 
 
 
 
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Organizacja Wychowania Punktu Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu, nauczyciela, dyrektora, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.
3.Organizacja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r
 
Organ Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice
Nauczyciel Punktu Przedszkolnego: pani Aneta Dąbrowska.
Dyrektorem pełniącym nadzór pedagogiczny nad nauczycielami Punktu Przedszkolnego jest pani Krystyna Wołkowiecka
 
 
Data ustalenia Projektu Organizacji Punktu Wychowania Przedszkolnego 18.09.2009r.
Projekt poprawiony w dn 08.12.2010 ( zmiana siedziby stowarzyszenia –organu prowadzącego, nauczyciela, środków finansowania, zakres zdań stowarzyszenia i dyrektora).
Projekt poprawiony w dn 11.07.2011 ( zmiana godzin otwarcia punktu)
Projekt poprawiony w dniu 31.08.2012 ( zmiana nauczyciela i dyrektora zatrudnionego w punkcie)
 
 
 
 
 
 
  Stronę odwiedziło już 44127 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=