SRWPiO - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice - prowadzimy "MAŁE PRZEDSZKOLE" w Podcierniu
  Statut stowarzyszenia
 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 


 

 

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
  o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§2

 


 

 

 1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 2. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

  1. Działalność odpłatna realizowana jest na zadania zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków na realizację celów statutowych

  2. Działalność nieodpłatna jest świadczona na podstawie stosunku prawnego usług, za które stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia. 

 

§3

 


 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz,
z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Podciernie w gminie Cegłów.

 

§5

 

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§6

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.

 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy ogółu członków.

 3. Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników, także spośród swoich członków, do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych.

 

§7

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, własnych znaków graficznych (logo) oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§8

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§9

 

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Podciernie i okolic.

 

§10

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Podciernie i okolic,

 2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

§11

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

 2. prowadzenie przedszkola, punktu lub zespołu przedszkolnego, klubu malucha, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi

 3. prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetów Ludowych

 4. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;

 5. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promowanie produktów lokalnych;

 6. prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie izby pamięci

 7. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki;

 8. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

 9. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

 10. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki źródeł i agroturystyki

 11. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;

 12. prowadzenie schronisk turystycznych i campingów

 13. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

 14. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;

 15. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;

 16. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej;

 17. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;

 18. popularyzację rolnictwa ekologicznego;

 19. organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;

 20. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej;

 21. organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw

 22. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 23. gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości dzieci i dorosłych) w ramach obowiązującego prawa;

 

§12

 

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§13

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§14

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§15

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi Podciernie i okolicy, która ukończyła 16 lat oraz rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły;

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§16

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;

  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 


 

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§17

 

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust.2 pkt 2) i 3).

 

§18

 

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
  z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust.2 pkt 3).

 

§19

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
   z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

  4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

 4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

 

Rozdział IV

 

Organy Stowarzyszenia

 

§20

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§21

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§22

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów, na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§23

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§24

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 2 do 5.

 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 

  1. Zarząd,

  2. Komisja Rewizyjna,

  3. 1/3 członków Stowarzyszenia.

 


 

 

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

§25

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

§26

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§27

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z 2- 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i sekretarza

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

§28

 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

 

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

 Komisja Rewizyjna

 

§29

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 5 członków.

 

§30

 

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) 

 

§31

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§32

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

§33

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§34

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:

  1. składki członkowskie,

  2. wpływy ze sprzedaży cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości dzieci i dorosłych

  3. dotacje, subwencje ze źródeł budżetowych i samorządowych,

  4. darowizny, dotacje i subwencje od osób prawnych,

  5. zapisy, spadki i darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych,

  6. dochody z majątku Stowarzyszenia,

  7. wpływy z działalności statutowej odpłatnej, przy czym wpływy te muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia,

  8. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych Stowarzyszeniach,

 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie
  z obowiązującymi przepisami Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

§35

 

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§36

 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
lub drugiego członka Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§37

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 28 stycznia 2008 r.

 

Statut został poprawiony przez Walne Zebranie Członków w dniu 05.09.2010r.

 

Statut został poprawiony przez Walne Zebranie Członków w dniu 13.03.2013r.

 


 


 

 

STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1
1.      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 
§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.
 
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
 
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Podciernie 26 w gminie Cegłów, miejscem działalności jest wieś Podciernie 182 w gminie Cegłów.
§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§9
Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Podciernie i okolic.
§10
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1)      wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Podciernie i okolic,
2)      integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3)      wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 
§11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)      prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;
2)      prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi
3)      prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetów Ludowych
4)      organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
5)      szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury:
6)      prowadzenie działalności wydawniczej;
7)      organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki;
8)      promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
9)      wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
10)    ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki źródeł i agroturystyki
11)    upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
12)    prowadzenie schronisk turystycznych i campingów
13)    tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
14)    organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
15)    wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
16)    organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
17)    wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
18)    popularyzację rolnictwa ekologicznego;
19)    organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
20)    wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
21)    organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw
22)    podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
§12
 Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§13
1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)      członków zwyczajnych,
2)      członków wspierających,
3)      członków honorowych.
 
§15
1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi Podciernie i okolicy, która ukończyła 16 lat oraz rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły;
2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§16
1.      Członek zwyczajny ma prawo do:
 
1)      czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;
2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 
2.      Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 
1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 
§17
1.      Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2.      Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust.2 pkt 2) i 3).
 
§18
1.      Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2.      Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust.2 pkt 3).
 
 
§19
1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 
1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
2.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3.      W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
5.      Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.
  
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
 
§20
Władzami Stowarzyszenia są:
1)      Walne Zebranie Członków,
2)      Zarząd,
3)      Komisja Rewizyjna.
 
§21
1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2.      Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 
§22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów, na nieobsadzone stanowisko.
 
Walne Zebranie Członków
 
§23
1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.
 

§24
1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 2 do 5.
5.      Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 
1)      Zarząd,
2)      Komisja Rewizyjna,
3)      1/3 członków Stowarzyszenia.
 
1.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
 
§25
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)      uchwalenie statutu i jego zmian,
2)      uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)      wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)      ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9)      inne, wynikające z niniejszego statutu.
 
§26
1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 
1)      z własnej inicjatywy,
2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 
2.      Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
Zarząd
 
§27
1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2.      Zarząd składa się z 2- 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i sekretarza
3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 
§28
1.      Do zakresu działania Zarządu należy:
 
1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 
Komisja Rewizyjna
 
§29
1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 5 członków.
 
§30
1.      Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 
2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 
1)   nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,    
      powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
     
 
§31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 
§32
1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze
 
§33
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§34
1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:
 
1)      składki członkowskie,
2)      darowizny, zapisy i spadki,
3)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4)      dotacje.
 
2.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§35
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
 
1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
      stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi     
      pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)   wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
 
§36
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest, podpis członka Zarządu- prezesa lub sekretarza upoważnionego pisemnie przez Prezesa Zarządu
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§37
1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu28 stycznia 2008 r.
Statut został poprawiony przez Walne Zebranie Członków w dniu 05.09.2010.
 
 
 
  Stronę odwiedziło już 42767 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=