SRWPiO - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice - prowadzimy "MAŁE PRZEDSZKOLE" w Podcierniu
  Czas na kulturę (VIII.2012-IV.2013)
 


„CZAS NA KULTURĘ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 
REALIZACJA PROJEKTU 01.08.2012-30.04.2013

Od września 2012 zaczęła się realizacja projektu pt.” Czas na kulturę” w całości współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, poprzez który dzieci z Małego Przedszkola uczestniczą w wycieczkach, zajęciach sportowych, zajęciach na kucyku, przedstawieniach teatralnych a dorośli w wyjazdach na koncert muzyczny do Sali Kongresowej.
Zajęcia sportowe prowadzi p. Andrzej Gizińskiwycieczka do Zoo w Warszawie,pazdziernik 2012


wycieczka do zoo w Warszawie, pazdziernik 2012


zajęcia rozwojowe na kucyku, wrzesień 2012zajęcia rozwojowe na kucyku , wrzesien 2012wycieczka do Bałtowa , wrzesień 2012


wyceczka do Bałtowa, wrzesien 2012


 
Teatr Lalek PINOKIO Przedstawienie teatralne
 
„Kłamstwa Kozy”, wrzesień 2012


 
Teatr Lalek PINOKIO Przedstawienie teatralne
 
„Kłamstwa Kozy”,wrzesień 2012


zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 3-5 lat, wrzesień 2012

7 października  2012r. w ramach realizacji projektu „Czas na kulturę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. dorośli z Podciernia i okolic uczestniczyli w wyjeździe do Sali Kongresowej w Warszawie na koncert Dżemu z orkiestrą symfoniczną.
WIELKI KONCERT PROMUJĄCY PŁYTĘ - DŻEM z orkiestrą symfoniczną
Jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny rockowo-bluesowej, zagrał swoje największe hity z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej!
„Wehikuł czasu”, „Sen o Wiktorii”, „Czerwony jak cegła”, „Lunatycy” i wiele innych!
Doskonała atmosfera, nagłośnienie i gwiazda wieczoru sprawiły, że koncert spodobał się i zachwycił każdego z 20 uczestników z Podciernia o okolic.Sala Kongresowa, 07.10.2012 Dzem z orkiestrą symfoniczną
*****************************************************
14.08.2012/Oferta pracy-zajęcia sportowe w wymiarze 4h mies. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice ogłasza nabór na nauczyciela do prowadzenia zajęć dodatkowych-sportowych w ramach prowadzonego projektu unijnego współfinansowanego z EFS pt. "Czas na kulturę" w wymiarze 4 h mies. w okresie wrzesień2012-kwiecień 2013.
ofery cv prosze kierować do dnia 31.08.2012 na adres email stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl lub osobiście na adres Podciernie 182, Cegłów
***************************************************
01.09.2012
Zawiadomienie o wyborze ofery pracy-zajęcia sportowe.
-wpłyneła 1 oferta, p.Andrzej Giziński
-wybrano ofertę p.Andrzeja Gizińskiego.Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych.
 
************************************REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 
PROJEKTU „Czas na kulturę”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt.”Czas na kulturę”Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-14-712/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
§ 1. Słownik pojęć
1. Projekt- projekt „Czas na kulturę”.
2. Realizator projektu/ wnioskodawca- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice
3. Beneficjent ostateczny/ uczestnik- osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, dzieci uczęszczające do Małego Przedszkola w Podcierniu, gm. Cegłów , dorośli zamieszkali we wsi Podciernie i okolice korzystający z wdrażanej w ramach projektu pomocy.
4. EFS- Europejski Fundusz Społeczny.
5. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
§ 2. Informacja o projekcie
1. Projekt pt.realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr: UDA-POKL.09.05.00-14-712/11
2. Projekt realizowany jest w: 
W budynku /salach Małego Przedszkola w Podcierniu, Podciernie 182,05-319 Cegłów
3. Głównym celem Projektu jest podniesie poziomu kulturalnego i społecznego mieszkańców wsi Podciernie i okolice.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Projekt realizowany jest na od 1 sierpnia 2012 do 30 kwietnia 2013.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 3. Oferowane formy wsparcia
1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia 47 (20 dorosłych, 27 dzieci) uczestnikom w okresie realizacji Projektu.
2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane formy wsparcia: 
zadanie 1. cykl koncertów muzycznych dla dzieci, realizacja I-IV.2013
zadanie 2. cykl koncertów dla dorosłych , realizacja X.2012, I.2013, III.2013
zadanie 3.wyjazdy kulturalne dla przedszkolaków do teatru, realizacja XI.2012, III.2013
zadanie 4. cykl przedstawień teatralnych dla dzieci, realizacja IX.2012-IV.2013
zadania 5.wyjazd do dino parku, realizacja IX,2012
zadanie 6. wyjazd do zoo realizacja X.2013
zadanie 7. zajęcia cykliczne na kucyku IX,X,XI.2012, III,IV.2013
zadanie 8. wyjazdy na basen-realizacja I,II.2013
zadanie 9. zajecia sportowe dla dzieci IX.2012-IV.2013
3. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zajęć i liczbie miejsc w poszczególnych zajęciach.
4. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem.
5. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w dowolnej licznie zajęć na które się zapiszą i zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.
6. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w formie godzin zegarowych tzn. będą trwały 60 minut. 
7. Uczestnik projektu ma zapewnione pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dodatkowych.
§ 4. Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikiem dorosłym projektu może zostać dorosły, który z własnej inicjatywy zainteresowany jest szerzeniem kultury poprzez wyjazd na koncert znanej grupy ze wsi Podciernie i Okolice, uczestnik-dziecko w wieku 3-5lat musi być uczniem Małego Przedszkola-zgłoszenie potwierdza rodzic/opiekun ucznia. 
2. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.
 
§ 5. Rekrutacja Uczestników projektu
1. Nabór uczestników Projektu przeprowadzi koordynator projektu.
2. Terminy i daty rekrutacji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń, pobliskich sklepach, publikowane na stronie internetowej.
3. Zgłoszenia winny być dokonywane na formularzach dostępnych u koordynatora w biurze projektu-Podciernie 182
4. Kryteria rekrutacyjne:
-na zadania1,3,4,5,6,7,8,9 (opis § 3) przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-5 lat znajdujących się na liście uczniów Małego Przedszkola.
-na zadanie 2 projektu może zostać dorosły, który z własnej inicjatywy zainteresowany jest szerzeniem kultury poprzez wyjazd na koncert znanej grupy ze wsi Podciernie i Okolice,
5. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie rekrutacji.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów dorosłych do udziału w koncercie przekroczy 20 utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem zbiorczych zestawień i zakwalifikowania do grupy uczestników.
8. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zadaniach projektowych będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista zawierać będzie imię, nazwisko.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu z listy rezerwowej decydowała będzie kolejność zgłoszeń na dany rodzaj zajęć.
 
§ 6. Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: uczestnictwa w pełnym wymiarze dla danego rodzaju zadania do którego przystąpił.
2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu)potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcje, zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności,
c) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
e) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,
f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
g) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
 
§ 7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w przedszkolu objętej projektem.
2. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasadny nie jest możliwa.
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie,
 
§ 8 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
    2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
 
 
 
 
 
 
Lucyna Bajszczak
 
 
 
  Stronę odwiedziło już 44127 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=